Notowania   Regulamin   Zapytanie   Skup wierzytelności   FAQ   Strona główna
Pliki do pobrania

regulamin gieldy

zlecenie

                                      Regulamin Internetowej Giełdy Wierzytelności 


Internetowa Giełda Wierzytelności zwana w Regulaminie Giełdą jest systemem umieszczania informacji o zamiarze kupna lub sprzedaży wierzytelności.
                                                                                 §1
Regulamin Internetowej Giełdy Wierzytelności określa zasady funkcjonowania, udostępniania i korzystania z Giełdy wierzytelności przez Zbywców i Nabywców wierzytelności.
                                                                                 §2
Internetowa Giełda Wierzytelności jest organizowana przez firmę FINAR zwaną dalej Operatorem.
                                                                                 §3
Operator publikuje na stronie www.finar.pl oferty sprzedaży zgłoszonych przez Zbywców wierzytelności i udostępnia zgłoszone oferty osobom trzecim.
                                                                                 §4
W celu umieszczenia oferty sprzedaży wierzytelności na Giełdzie, Zbywca zobowiązany jest do przesłania na adres Operatora podpisanego Zlecenia umieszczenia wierzytelności na Internetowej Giełdzie Wierzytelności .
                                                                                 §5
Po zgłoszeniu wierzytelności Operator skontaktuje się ze Zbywcą w celu uzgodnienia szczegółów oferty oraz zaakceptowania regulaminu giełdy. Do publikacji oferty sprzedaży konieczne jest załączenie do zlecenia kserokopii:
- dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności oraz jej wysokość,
- dokumenty potwierdzające upoważnienie do złożenia oferty  i zawarcia umowy zlecenia. 
                                                                                 §6
Zbywca ma obowiązek do podania procentowej oferowanej ceny sprzedaży wierzytelności.
                                                                                 §7
Po otrzymaniu Zlecenia wraz z niezbędnymi dokumentami zgodnie z § 5 Operator publikuje w terminie 3 dni ofertę sprzedaży wierzytelności na witrynie www.finar.pl 
                                                                                 §8
Operator, po opublikowaniu danych o ofercie sprzedaży wierzytelności, wysyła do dłużnika informację o umieszczeniu oferty sprzedaży przysługującej mu wierzytelności.

                                                                                  §9
Za umieszczenie oferty na Internetowej Giełdzie Wierzytelności nie pobiera się żadnych opłat, z wyjątkiem opłat pokrywających koszty korespondencji z dłużnikiem i obsługi wierzytelności. Koszty te określone są w druku zlecenia.
                                                                                 §10
W przypadku dokonania przez dłużnika zapłaty  na poczet oferowanej do sprzedaży wierzytelności, Zbywca wierzytelności zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Operatora, który usunie z Giełdy dane dotyczące zapłaconej ceny wierzytelności lub zmodyfikuje dane dotyczące opublikowanej wierzytelności. 

Częściowa lub całkowita spłata wierzytelności powoduje powstanie zobowiązania zapłaty prowizji Operatorowi w wysokości określonej według cennika:
Wartość wierzytelności w zł                      Prowizja od sprzedającego
         0               2000 zł                                             5 %
  2 000             20 000 zł                        4 % lub cesja noty odsetkowej
 20 000           100 000 zł                        3 % lub cesja noty odsetkowej
Prowizja od wierzytelności powyżej 100 000 podlega odrębnej negocjacji.
Wszelkie należności powiększone zostaną o 22% podatek VAT.
 
                                                                                §11

1. Nabywca wierzytelności zawiadamia w formie pisemnej o przyjęciu oferty Operatora oraz przesyła na jego adres internetowy informację o przyjęciu oferty podając m. in. nazwę dłużnika, kwotę wierzytelności i cenę nabycia .
2. W odpowiedzi na przyjęcie oferty Operator przesyła Nabywcy wierzytelności umowę cesji wierzytelności oraz powiadamia Zbywcę wierzytelności o złożeniu oferty na przedmiotową wierzytelność.
3. Nabywca wierzytelności zobowiązany jest przesłać na adres Operatora podpisaną przez upoważnione osoby umowę cesji wierzytelności.
4. Nabywca wierzytelności zobowiązany jest dołączyć do umowy cesji wierzytelności kserokopię dokumentów potwierdzających upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Nabywcy wierzytelności.
5. Nabywca wierzytelności zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek Operatora prowizji w takiej samej wysokości jaka jest okreslona w cenniku  w § 10 regulaminu.  
6. Niezwłocznie po otrzymaniu od Nabywcy podpisanej umowy cesji wierzytelności oraz dokonaniu wpłaty prowizji  Operator przesyła Zbywcy wierzytelności podpisaną przez Nabywcę wierzytelności umowę cesji wierzytelności.
7. Nabywca wierzytelności uprawniony jest do potrącenia prowizji zapłaconej Operatorowi z kwotą, która przysługuje Zbywcy wierzytelności z tytułu cesji wierzytelności.          
                                                                                §12
1. Zbywca wierzytelności zobowiązany jest przesłać kopię podpisanej umowy cesji wierzytelności Operatorowi w terminie 7 dni od daty jej podpisania.
2. W przypadku nie zawarcia umowy cesji wierzytelności Zbywca wierzytelności zobowiązany jest powiadomić Organizatora o nie zawarciu przedmiotowej umowy. 
                                                                                §13
Zbywca wierzytelności zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie umowne w kwocie równej prowizji należnej firmie Finar gdy:
- wierzytelność nie istnieje
- wierzytelność istnieje, ale ma wartość niższą 
- wierzytelność jest obciążona prawami osób trzecich
- wierzytelność nie przysługuje zbywcy.
                                                                                §14
Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i awarie powstałe bez jego winy.
                                                                                §15
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych ofert oraz za skutki ich wykorzystania.
                                                                                §16
Zbywca  może w każdym czasie wycofać zgłoszoną ofertę lub zawiesić jej umieszczenie z powodu błędnych informacji przekazanych Operatorowi.
                                                                                §17
Operator nie odpowiada za nie zawarcie umowy sprzedaży opublikowanej wierzytelności lub wycofanie oferty sprzedaży wierzytelności z Giełdy przez Sprzedającego.
                                                                                §18
O kolejności umieszczenia oferty na witrynie www.finar.pl decyduje data wpływu opłat pokrywających koszty korespondencji z dłużnikiem na rachunek Operatora.
                                                                                §19
Podpisując umowę zlecenia Sprzedający wyraża zgodę na przechowanie i udostępnianie danych dla potrzeb funkcjonowania i korzystania z Giełdy.
                                                                                §20
Spory mogące powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Operatora Giełdy .
Odwiedziny
2654
 
     
Projekt i wykonanie: kubiczek.net